ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
6 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ คมชาญ จันทรังสิกุล หลักสูตร การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 0973*** iswe***@hotmail.com วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 16:10 น.
5 ประชาชนทั่วไป นางสาวจุฑามาศ มะขาม การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่น16 0861*** juth***@hotmail.com วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 15:50 น.
4 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายชัยณรงค์ ดำดง การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่น 16 0861*** chai***@gmail.com วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 15:32 น.
3 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ พัชมณฑ์ ทองทวี การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0946*** look***@gmail.com วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 14:59 น.
2 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ น้ำฤทัย วันสา การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0854*** baip***@hotmail.com วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 14:49 น.
1 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายพีรพันธ์ ทองเปลว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 0861*** thon***@outlook.com 82-คณะผลิตกรรมการเกษตร-สาขาวิชาพืชไร่(2ปี) วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 6:49 น.

หน้าที่ 16