ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
136 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย ณัฐพงษ์ มุงเมือง สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0932*** Maxn***@hotmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 18:51 น.
135 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นิชานีนท์ ทิศาธนาเสฏฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 0972*** Nich***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 18:48 น.
134 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ภูมิสังคม 3726*** ***@ - วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 15:55 น.
133 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิชิตา สุขุมประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0885*** Bipo***@hotmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 15:44 น.
132 นักศึกษา นางสาวชลดา ปาทำมา แม่โจ้ 0612*** ***@ วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 15:43 น.
131 นักเรียน เฉลิมลาภ ศิริวรรณ วิทยาลัยบริหารศาตร์ 0866*** Loma***@hotmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 10:50 น.
130 ประชาชนทั่วไป ณัฏวัฒฐ์ แสงศิรศิลป์ 101/2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0992*** rst.***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 9:13 น.
129 ประชาชนทั่วไป กานต์ เกตุวราภรณ์ 89/58 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0869*** yupa***@hotmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 9:08 น.
128 ประชาชนทั่วไป ยุพเยาว์ เกตุวราภรณ์ 89/58 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0882*** suyu***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 9:06 น.
127 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นัดทิดา อู๋ปั๋น เศรษฐศาสตร์ 0989*** aumh***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 9:02 น.

หน้าที่ 3