ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
126 ประชาชนทั่วไป ธรรมรัตน์ มาทิพย์ 31 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0967*** ***@967954929 วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 8:35 น.
125 ประชาชนทั่วไป ดินแสงธรรม กล้าจน มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 0864*** momo***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 7:18 น.
124 ประชาชนทั่วไป ดินแสงธรรม กล้าจน มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม 0864*** momo***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 7:16 น.
123 ประชาชนทั่วไป จาริยาพร ไชยะโท ประชาชนทั่วไป 0814*** pomm***@gmail.con วันที่ 28 กรกฏาคม เวลา 21:30 น.
122 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ พระแปง แสงมณี วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 0887*** Sean***@gmail.com วันที่ 28 กรกฏาคม เวลา 21:21 น.
121 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ มโนชา นวพรสีวลี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 0801*** Noey***@gmail.com สาขาส่งเสริมการเกษตร วันที่ 27 กรกฏาคม เวลา 21:05 น.
120 ประชาชนทั่วไป นายกฤษณา เมฆอากาศ จังหวัดแพร่ 0954*** nuef***@gmail.com วันที่ 27 กรกฏาคม เวลา 13:35 น.
119 นักศึกษา นายจักรธาร โชคธงทองทวี รัฐประศาสนศาสตร์ 0956*** chak***@gmail.com บริหารท้องถิ่น รุ่นที่79 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 17:46 น.
118 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศรัณย์​ พันธ์​โกศล​ ตม.มุกดาหาร 0835*** mang***@hotmail.com​ บริหารศาสตร์ วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 16:38 น.
117 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภูดิศกรณ์ มูลป่า การบริหารสาธารณะ 0616*** pudi***@gmail.com วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 15:47 น.

หน้าที่ 4