ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
116 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุติภา มาลัย คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาการบริหารสาธารณะ 0931*** sai.***@gmail.com วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 15:39 น.
115 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พีระวัฒน์ อินต๊ะหมุ้น ป.โท วิทยาลัยบริหารศาสตร์ การบริหารสาธารณะ 0979*** Peer***@hotmail.com วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 15:32 น.
114 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายชวัลวิทย์ ด่านวิไลปิติกุล 93/42 หมู่ 5​ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 061-*** Chaw***@hotmail.com​ วันที่ 26 กรกฏาคม เวลา 6:28 น.
113 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์ บริหารศาสตร์ 0922*** unna***@hotmail.com วันที่ 25 กรกฏาคม เวลา 22:25 น.
112 นักเรียน ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ จอมนวล การบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 094 *** au_a***@hotmail.com เข้าร่วมเวลา 13.30 - 16.30 น. วันที่ 25 กรกฏาคม เวลา 21:22 น.
111 ประชาชนทั่วไป นาย คฑาวุฒิ แสงอุทัย 567หมู่5 บ.แม่แก้ดน้อย ซ.แม่ดู่12 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 0895*** Kata***@gmail.com สนใจในองค์ความรู้เพื่อจะน้อมนำไปปฏิบัติตาม วันที่ 25 กรกฏาคม เวลา 20:13 น.
110 ประชาชนทั่วไป นาย คฑาวุฒิ แสงอุทัย 567หมู่5 บ.แม่แก้ดน้อย ซ.แม่ดู่12 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 0895*** Kata***@gmail.com สนใจในองค์ความรู้เพื่อจะน้อมนำไปปฏิบัติตาม วันที่ 25 กรกฏาคม เวลา 20:06 น.
109 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนาสิริ หมอกแปง ภูมิสังคมอย่างยังยืน 0819*** toy***@gmail.com วันที่ 25 กรกฏาคม เวลา 0:26 น.
108 นักศึกษา ชวิน สุข่า ไม้ผล 0932*** alex***@hotmail.com เข้าร่วมวันที่ 2 สิงหาคม วันที่ 24 กรกฏาคม เวลา 21:13 น.
107 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รัฐพล บุญเรือง ส่งเสริมการเกษตร 0613*** drea***@gmail.com 81 ผลิตกรรมการเกษตร ส่งเสริม วันที่ 24 กรกฏาคม เวลา 20:06 น.

หน้าที่ 5