ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
106 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ผศ ดร กังสดาล กนกหงษ์ ส่วเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0882*** Kang***@hotmail.com ส่งเสริมการเกษตร - วันที่ 24 กรกฏาคม เวลา 13:22 น.
105 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจรีย์ วันเมือง 74 หมู่5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 0948*** Love***@gmail.com รุ่น79 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร วันที่ 24 กรกฏาคม เวลา 13:11 น.
104 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาญจนา ปาลี ส่งเสริม 0897*** Numw***@gmail.com ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 24 กรกฏาคม เวลา 13:07 น.
103 นักศึกษา สวรรค์ญา อ่วมจิ๋ว ส่งเสริม 0846*** Kaoo***@gmail.com วันที่ 24 กรกฏาคม เวลา 13:05 น.
102 ประชาชนทั่วไป นางสาวเยาวลักษณ์ อินต๊ะ 2หมู่4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0871*** kyao***@hotmail.com วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 22:36 น.
101 นักศึกษา นาย ศราวุฒิ ปัญญาวัย การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 0882*** S_sa***@hotmail.com นักศึกษาป.โท - วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 10:09 น.
100 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ กชพร ธาราสมบัติ สาขาการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 0993*** drea***@gmail.com นักศึกษา ป.โท คณะผลิตฯ สาขาส่งเสริมฯ - วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 10:05 น.
99 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ Mr johnny louangphan การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 0904*** ***@ วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 10:05 น.
98 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ สิริภัทร วังซ้าย การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 0882*** siri***@gmail.com วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 10:04 น.
97 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายณัฐพนธ์ สกุลพงษ์ ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 0952*** chee***@gmail.com - - วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 10:04 น.

หน้าที่ 6