ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
96 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย คณะผลิตกรรรมการเกษตร 0618*** Naph***@mju.ac.th วันที่ 23 กรกฏาคม เวลา 9:56 น.
95 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มโนชา นวพรสีวลี การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 0801*** baic***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 21:42 น.
94 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภัครจีรา ยอดป้องเทศ การสื่อสารและส่งเสริมการเกษตร 0916*** Pakj***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 16:35 น.
93 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒน์ โกจินอก สถาบัน IQS ม.แม่โจ้ 0816*** path***@hotmail.com รุ่น 66 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 15:49 น.
92 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กนกกานต์ ทิพเทพา เศรษฐศาสตร์ 0960*** Kano***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 14:37 น.
91 นักศึกษา นางสาวภรัณยา น้ำเต้าทอง สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4 ปี 0932*** Oump***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 14:08 น.
90 นักศึกษา พรธิดา ถาแวง 0834*** Porn***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 13:57 น.
89 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวรุ่งนภา​ ไพรโพนทอง สาขาเศรษฐศาสตร์ 0956*** Wird***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 13:38 น.
88 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว นันท์ชพร อ้ายต๊ะ สาขาเศรษฐศาสตร์ 0830*** mayc***@gmail.com - - วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 13:36 น.
87 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิตติ​พงษ์​ บุญ​ชุม​ วิทยาศาสตรบัณฑิต​ 0612*** mju6***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 12:12 น.

หน้าที่ 7