ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
86 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชาลิสา อ่อนประสพ พืชสวน ไม้ผล วทบ. 0982*** jubm***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 11:55 น.
85 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ จุฑารัตน์ บริบูรณ์ สาขาไม้ผล 0961*** evea***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 11:34 น.
84 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ วรวิช อ๊อดทรัพย์ สาขาส่งเสริมการเกษตร 0938*** wora***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 11:33 น.
83 นักศึกษา กมลลักษณ์ ประสันรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0944*** pras***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 11:28 น.
82 นักศึกษา ชายชล ธูปแพ ปริญญาตรี 0915*** chyc***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 11:20 น.
81 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวศิริกัญญา แก้วนำ สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 0842*** ***@irikanya8kaeonam วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 11:05 น.
80 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทรงศักดิ์ อะโนมา ส่งเสริม 0806*** song***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:54 น.
79 นักศึกษา ภูบดินทร์ เสนาะ ปกติ​ 4​ ปี 0932*** phub***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:48 น.
78 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อภิญญา สุเมฆวัฒนา ส่งเสริมการเกษตร 4ปี 0823*** Soml***@homail.com สาขาส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:48 น.
77 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สโรชา แสงบุญ การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 0618*** sais***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:46 น.

หน้าที่ 8