ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
76 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวจิดาภา คำอุ่นเรือน 133 หมู่ที่ 9 หอพักชาญชัยแมนชั่น ซ.ทุ่งหมื่นน้อย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 0613*** Jida***@gmail.com คณะผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:45 น.
75 นักศึกษา ชวิน สุข่า ไม้ผล 0932*** alex***@hotmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:43 น.
74 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายณณัฐ ผดุงกิจเจริญ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 0946*** than***@hotmail.co.th วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:35 น.
73 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย ณัฐพล วงค์มะโน ส่งเสริมเกษตร 0953*** Jahs***@gmail.com ผลิตกรรมการเกษตร - วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:33 น.
72 นักเรียน นายกิตติพงศ์ นอกไธวง 4ปี 0953*** ***@66814754382 วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:33 น.
71 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ช่อนภา ใจจะนะ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 0982*** Noey***@gmail.com สาขาส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:32 น.
70 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายศุภกร นรารจุนันท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0612*** Jays***@gmail.com สาขาส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:32 น.
69 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายทรงธรรม สุวรรณอักษร สาขาไม้ผล 0863*** golf***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:32 น.
68 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวณัฏฐกมล ชุ่มเเจ่ม 4ปี 0991*** natt***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:30 น.
67 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวเกวลิน มิตรมาตย์ ส่งเสริม 4ปี 0952*** kewa***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:30 น.

หน้าที่ 9