ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
66 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ อริสา แสนมี ส่งเสริมการเกษตร 0631*** Porp***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:29 น.
65 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวสรัญญา พุทธสอน การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 0979*** Sara***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:29 น.
64 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย มิกชน บุญยืน ปริญญาตรี 0612*** Mikc***@gmail.com ผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:27 น.
63 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ สุวนันท์ สมสุพรรณ์ พัฒนาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร 0800*** suuv***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 10:25 น.
62 ประชาชนทั่วไป อุมาพร จิตต์จำนงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0818*** umap***@gmail.com วันที่ 22 กรกฏาคม เวลา 5:32 น.
61 ประชาชนทั่วไป นายสิริพล เพ็งโฉม มีรักฟาร์ม 0642*** meru***@gmail.com วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 19:39 น.
60 ประชาชนทั่วไป กมล เขื่อนจินดาวงศ์ กองทุนสื่ออาสาเพื่อพัฒนา 0899*** toik***@gmail.com วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 17:15 น.
59 ประชาชนทั่วไป น.ส.ศศพร เจริญลี 6/38 ม.5 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 081-*** Sasa***@gmail.com วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 16:02 น.
58 ประชาชนทั่วไป อภิรดี อภิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0861*** apir***@gmail.com วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 13:50 น.
57 ประชาชนทั่วไป ระพีพร เกตุแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0898*** doik***@gmail.com วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 13:49 น.

หน้าที่ 10