ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญาด้านการปกครอง"โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
28 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ พิชยา อินทรรักษ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0815*** appl***@gmail.com ภูมิสังคมรุ่นที่ 16 วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 17:56 น.
27 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ คมชาญ จันทรังสิกุล การพัฒนาภูมิสังคม 0973*** iswe***@hotmail.com วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 14:11 น.
26 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลักขณา คณะศิลปศาสตร์ 0877*** buur***@gmail.com วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 14:01 น.
25 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชัยมนตรี โยธาบริบาล ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้ 0899*** chai***@gmail.com การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6 วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 14:37 น.
24 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายไพโรจน์ กลัดตลาด กรมป่าไม้ 0649*** maej***@gmail.com รุ่นที่ 12 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน - วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 12:17 น.
23 ประชาชนทั่วไป อริสมันต์ แสนอุโมงค์ หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0926*** aris***@gmail.com วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 13:43 น.
22 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ไชยานันท์ มิ่งสมร การสื่อสารและส่งเสริมการเกษตร 0610*** chai***@gmail.com วันที่ 2 สิงหาคม เวลา 9:35 น.
21 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภัครจีรา ยอดป้องเทศ การสื่อสารและส่งเสริมการเกษตร 0916*** Pakj***@gmail.com วันที่ 2 สิงหาคม เวลา 9:34 น.
20 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวเหนือฝัน ติณรัตน์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนๆ 0614*** nuef***@gmail.com วันที่ 2 สิงหาคม เวลา 8:53 น.
19 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายธีรภาพ ปุสธรรม การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0897*** Buu.***@gmail.com - - วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 12:35 น.

หน้าที่ 1