ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ปี พ.ศ.
1
ลำดับ บทความ สาขาวิจัย ผู้แต่ง
1แนวทางการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาวผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)สุพัตรา จินะใจ
3แนวปฏิบัติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)ธมลวรรณ สิทธิกัน
4การจัดทำแผนธุรกิจ บริษัท สุริยะการเกษตร จำกัด ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)มนจิรา เชยคำแหง
5การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่จัดสรร แปลงสาธิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาวสุพัตตรา ขัดทา
6การศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกองุ่น เพื่อสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกรบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายวิชาญ กำเนิดเกิด
7แนวทางการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)กิติยา อิงเอนุ
8การใช้ประโยชน์กากงาดำเป็นส่วนผสมอาหารไก่ไข่ตามการพัฒนาแบบ ภูมิสังคมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นุชจรินทร์ ปิมปา
9แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร สำหรับทหารกองประจำการ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพิชิตปรีชากร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)สิบเอก ยุทธิวัฒน์ เพ็ชรวงศ์
10การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยหลักพุทธธรรม: กรณีศึกษา ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)สุพร สุดงาม
11การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาอัสสัมดอยปู่หมื่น ภายใต้โรงผลิตชาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)พันตำรวจเอก ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ
12ภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)พิสุทธิ์ กาบบัว
13แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว บ้านหนองสลีก ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายเอกณัฏฐ์ จายหลวง

หน้าที่ 1


1