ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ปี พ.ศ.
1
ลำดับ บทความ สาขาวิจัย ผู้แต่ง
1กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายทรงศักดิ์ วลัยใจ
2การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารละว้า ของชุมชนบ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาวจุฑามาศ มะขาม
3การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นคอนสตรัคชั่น เชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาววัชรินทร์ ศรีวิรานนท์
4การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอนของครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายชยางกูร ท้าวพรหม
5สถานภาพและการใช้ประโยชน์ต้นลานในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน ตาบลตากออก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตากวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นพรัตน์ แก้วโมรา

หน้าที่ 1


1