ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ปี พ.ศ.
1
ลำดับ บทความ สาขาวิจัย ผู้แต่ง
1แนวทางการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาวผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)สุพัตรา จินะใจ
3แนวปฏิบัติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)ธมลวรรณ สิทธิกัน
4การจัดทำแผนธุรกิจ บริษัท สุริยะการเกษตร จำกัด ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)มนจิรา เชยคำแหง
5การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่จัดสรร แปลงสาธิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาวสุพัตตรา ขัดทา
6การศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกองุ่น เพื่อสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกรบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายวิชาญ กำเนิดเกิด

หน้าที่ 1


1