ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ปี พ.ศ.
1
ลำดับ บทความ สาขาวิจัย ผู้แต่ง
1การบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา ธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายธนอนันต์ ก่อนันทน์ธนัตถ
2การจัดการความรู้การผลิตกาแฟกะลาคุณภาพดีชุมชนบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นายอดิศร สุวรรณศรี

หน้าที่ 1


1