ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
ชื่อเรื่อง(ไทย) :การบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา ธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง(อังกฤษ) :FINANCIAL MANAGEMENT OF THE COMMUNITY FINANCIAL INSTITUTION: A CASE STUDY OF MAI LAO YAO VILLAGE BANK, WICHET NAKHON SUB-DISTRICT, CHAE HOM DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
ผู้เขียนบทความ :นายธนอนันต์ ก่อนันทน์ธนัตถ
รหัสนักศึกษา :6001417012
Email :-
สาขาวิจัย :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)
ประธานกรรมการที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
ปีที่วิจัย :2565
ปีที่สำเร็จการศึกษา :2565
ปีที่เผยแพร่ :2565
ชื่อวารสาร :-
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ :-
หน่วยงาน/องค์กร :-
จังหวัด/ประเทศ :-
บทคัดย่อ :