ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
ชื่อเรื่อง(ไทย) :การจัดการความรู้การผลิตกาแฟกะลาคุณภาพดีชุมชนบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง(อังกฤษ) :KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PRODUCING GOOD QUALITY PARCHMENT COFFEE, BAN HUAI KHWAK COMMUNITY, BO KLUEA NUEA SUB-DISTRICT, BO KLUEA DISTRICT, NAN PROVINCE
ผู้เขียนบทความ :นายอดิศร สุวรรณศรี
รหัสนักศึกษา :6201417016
Email :-
สาขาวิจัย :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)
ประธานกรรมการที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ปีที่วิจัย :2565
ปีที่สำเร็จการศึกษา :2565
ปีที่เผยแพร่ :2565
ชื่อวารสาร :
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ :
หน่วยงาน/องค์กร :
จังหวัด/ประเทศ :
บทคัดย่อ :