ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
Think Tank(คลังสมอง) คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ปี พ.ศ.
1
ลำดับ / Number ชื่อเรื่อง / Subject ภาษาไทย English ยอดเข้าชม / Number of views
1ผลของดินปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้ากระท่อม (Mitragyna speciosa)
โดย ศูนย์วิจัยพืชกระท่อมแห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Effect of Soil Media on Kratom (Mitragyna speciosa) Seedling Growth
By Kratom Center of Maejo University
ดาวน์โหลดDownload331
2การลดลงของพื้นที่ป่าเขตร้อนต่อกับการกักเก็บคาร์บอนในประเทศไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก, ปรด. (วนศาสตร์)

Decreasing of tropical forest cover and carbon sequestration in Thailand
By Asst. Prof. Dr. Sutheera Hermhuk, Ph. D. (Forestry)
ดาวน์โหลดDownload308
3การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
โดย นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Straw Mushroom Cultivation in Plastic Bags
By Mr Pricha Rattanang, Agricultural Research Officer, Senior Professional Level
ดาวน์โหลดDownload283
4การเพาะเห็ดฟางครอบสุ่ม
โดย นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Straw Mushroom Cultivation using a Cover Equipment
By Mr Pricha Rattanang, Agricultural Research Officer, Senior Professional Level
ดาวน์โหลดDownload276
5เที่ยวทะเลแบบเข้าใจระบบนิเวศของพรรณไม้
โดย ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก และ ผศ.ดร.วิชญ์กาส สังพาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

Travel to the Sea and Understand the Plant Ecology
By Asst. Prof. Sutheera Hermhuk, Ph.D. and Asst. Prof. Witchapat Sangpalee, Ds.C., Responsible for the Bachelor of Science Program in Agriculture
ดาวน์โหลดDownload285
6วานิลลา “ความสุข ความหวัง การรอคอย”
โดย นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร

Vanilla "happiness, hope, and waiting"
By Mr.Suriyan Chantamongkol, Agricultural academic Faculty of Agricultural production, Maejo University
ดาวน์โหลดDownload322
7วานิลลา ..ความสุข ความหวัง การรอคอย.. “ทําความรู้จักวานิลลาสายพันธุ์แพลนนิโฟเลียสายพันธุ์ยอดนิยม”
โดย นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร

Vanilla..happiness, hope, and waiting.. “Getting to know Planifolia popular species
By Mr. Suriyan Chantamongkol, Agricultural academic Faculty of Agricultural production, Maejo University
ดาวน์โหลดDownload307
8เมืองกล้วยไม้แม่โจ้ ทําความรู้จักเมืองกล้วยไม้และพันธกิจ
โดย คณะทํางานเมืองกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo Orchid City "Getting to know the city of Orchids and its mission"
By Orchid City Working Group, Maejo University
ดาวน์โหลดDownload364
9ความยั่งยืนทางด้านอาหารบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองทางด้านเกษตร
โดย ปรมินทร์ นาระทะ, รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย, ผานิตย์ นาขยัน, ชรินทร์ทิพย์ โกฏิแก้ว สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

Food Sustainability Based on Agricutural Self Reliance
By Porramin Narata, Ratchanon Somboonchai, Phanit Nakhayan and Charinthip Godegarw, Program in Geosocial Based Sustainable Development
ดาวน์โหลดDownload140
10อาหารฟังก์ชันจากแก่นตะวัน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา

Functional Foods from Kaentawan
By Assistant Professor Dr. Ratchanee Puttha, Ph.D.
ดาวน์โหลดDownload135

หน้าที่ 1


1