ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
สายตรงคณบดี


รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

สอบถาม ปัญหา ร้องเรียน เกี่ยวกับคณะ การบริหารงาน และเรื่องอื่น ๆ


** ได้โปรดกรุณา **

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในคณะฯ

** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า **