ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- พาทัวร์ผักสวนครัว แปลงสาธิตสาขาพืชผัก
- โครงการ แฮกนาปลูกข้าวชาวล้านนา ปี 2564
- เกษตรง่าย ๆ EP.1 - คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- HVD วีดิทัศน์กิจกรรมการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย์
- การเพาะเห็ดสกุลนางรม
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564

หน้าที่ 2