ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- รู้รึยัง? เห็ดป่าเพาะเองได้แล้ว..!! บอกเลยสร้างรายได้เดือนหลักแสน - เกษตรสัญจร
- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2563
- วิถีชาวบ้านการทำโคมล้านนา ส่งต่อภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลัง
- วีดีทัศน์แนะนำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564
- ม.แม่โจ้ แถลงข่าว "แม่โจ้-โมเดล" ลดหมอกควันไฟป่า ร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน
- รายการ หมุนตามวัน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สัมภาษณ์พิเศษ อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเด็น “โครงการโดรนเฝ้าระวังไฟป่า จ.เชียงใหม่” ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.15-17.00 น. FM 92.5 MHz / AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดย ชัยศิลป์ คนคล่อง และ นันทคม ประสาทพร

หน้าที่ 3