ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- Faculty Of Agricultural Production Present Video 2019 (English Version)
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2563
- วิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- สรุปผลการทำงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้าที่ 4