ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- ขั้นตอนการเดินรับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
- ระเบียบการแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- Faculty of Agricultural Production Present แนะนำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โครงการปลูกข้าววันแม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- องค์ความรู้สำคัญจากโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริคือการพัฒนาที่คำนึงภูมิศาสตร์
- ม.แม่โจ้ผลิตสมุนไพรป้องกันยุงลาย โดยมีอาจารย์สุภักตร์ ปัญญา ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาการสมุนไพรและนักศึกษา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

หน้าที่ 6