ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
วีดิทัศน์
- การทำปุ๋ยหมัก
- การเพาะเห็ดถังเช่า
- วิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
- รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- Maejo Core Values ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ขั้นตอนการเดินรับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

หน้าที่ 6