คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด และอาจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ภายใต้ โครงการการพัฒนา Lanna Grain Hub เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวสะ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : ภาพ/เลขานุการคณบดีฯ...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดจัดประชุมการจัดทำ OBE และ PLO หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ กันทะรส อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย PT...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 84 พรรษา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม   ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 10:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 6 ครั้ง- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 20:55 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 14:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม   ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 10:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 6 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 20:55 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 14:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 75 ครั้ง

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 78 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 235 ครั้ง
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 76 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 711 ครั้ง- ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท ยูจันไฮแลนด์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 108 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 672 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 709 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 14:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 168 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- รู้รึยัง? เห็ดป่าเพาะเองได้แล้ว..!! บอกเลยสร้างรายได้เดือนหลักแสน - เกษตรสัญจร
- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2563
- วิถีชาวบ้านการทำโคมล้านนา ส่งต่อภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลัง
- วีดีทัศน์แนะนำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง