คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน สัมมนา/อบรม/กิจกรรม
กิจกรรมและผลงาน
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 543 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 ฐาน 1.ฐานเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับจากศูนย์กล้วยไม...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร มองของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดหาพื้นที่ของสถานที่วิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้ - พะเยา โดยมี ดร. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดตั้งโครงการศุนยดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้นำชุมชนตำบลน้ำแวน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2563...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม“เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานเขียว” บรรยายโดย คุณ เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด จากนั้นได้ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย เดือนกรกฎาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 16:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ   ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 9:11 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 65 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย เดือนกรกฎาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 16:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ   ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 9:11 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 65 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 171 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 647 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 587 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 645 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 592 ครั้ง- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 82 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- วีดีทัศน์แนะนำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2563
- วิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง