คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์บนฐานคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม บ้านแม่ยางห้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีร...อ่านต่อ
- บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งและการบริหารจัดการของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 14:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 14:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 14:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 59 ครั้ง

- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!!   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 81 ครั้ง

- ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา "Simon N. Groot Scholarship" ของกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 59 ครั้ง


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 213 ครั้ง
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 53 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 693 ครั้ง- ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน บริษัท ยูจันไฮแลนด์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 65 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 651 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 690 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 14:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 149 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2563
- วิถีชาวบ้านการทำโคมล้านนา ส่งต่อภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลัง
- วีดีทัศน์แนะนำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564
- ม.แม่โจ้ แถลงข่าว "แม่โจ้-โมเดล" ลดหมอกควันไฟป่า ร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง