ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และจริยธรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน
ปณิธาน
มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญการเกษตร
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ
พันธกิจ

1. ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ

2. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง