ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ติดต่อหน่วยงาน


ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ประชาสัมพันธ์ : 05-387-3611
ธุรการ : 05-387-3607
แฟกซ์ : 05-387-3628
ติดต่อสอบถาม : facagr200@gmail.com

ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ