ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
แผนปฏิบัติการคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็น รากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
  • ส่วนปก
  • ส่วนหน้า