ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่างเอกสาร
 • 1. บันทึกข้อความ (แบบที่ 1) : ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า
 • 2. บันทึกข้อความ (แบบที่ 2) : ขอกำหนดตำแหน่งหลังประเมินสอนแล้ว
 • 3. บันทึกข้อความ (แบบที่ 3) : ขอกำหนดตำแหน่งพร้อมประเมินสอน
 • 4. แบบภาระการสอน (ป.ส 8)
 • 5. แบบตรวจสอบเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • 6. แบบ ก.พ.อ. 03 (ก.พ.อ. 2564)
 • 7. หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล (ก.พ.อ. 2564)
 • 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ. 2564)
 • 9. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หนังสือ (ก.พ.อ. 2564)
 • 10. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตำรา (ก.พ.อ. 2564)
 • 11. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.อ. 2564)
 • 12. แบบบันทึกข้อความขอคณบดีลงนาม แจ้ง กพว.
 • 13. เอกสารแนบ 3 (ก.พ.อ. 2564)
 • 14. เอกสารแนบ 5 (ก.พ.อ. 2564)
 • 15. เอกสารแนบ 7.1 (ก.พ.อ. 2564)
 • 16. เอกสารแนบ 7.2 (ก.พ.อ. 2564)
 • 17. แผนผังขั้นตอน 1 (อนุกรรมการ)
 • 18. ไฟล์นำเสนอ การประชุม zero lecturer-1.2 (5.4.66) (ธีรนุช)
 • 19. ไฟล์นำเสนอ การประชุม zero lecturer-1.3 (5.4.66) (เนตรนภา)
 • 20. ตัวอย่างการมีส่วนร่วม และการจัดเรียงเอกสาร (5.4.66) (รัชนี)
 • 21. สรุปรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • แบบฟอร์ม (Word)
 • 1. บันทึกข้อความ (แบบที่ 1) : ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า
 • 2. บันทึกข้อความ (แบบที่ 2) : ขอกำหนดตำแหน่งหลังประเมินสอนแล้ว
 • 3. บันทึกข้อความ (แบบที่ 3) : ขอกำหนดตำแหน่งพร้อมประเมินสอน
 • 4. แบบภาระการสอน (ป.ส 8)
 • 5. แบบตรวจสอบเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • 6. แบบ ก.พ.อ. 03 (ก.พ.อ. 2564)
 • 7. หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูล (ก.พ.อ. 2564)
 • 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ. 2564)
 • 9. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หนังสือ (ก.พ.อ. 2564)
 • 10. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตำรา (ก.พ.อ. 2564)
 • 11. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.อ. 2564)
 • 12. แบบบันทึกข้อความขอคณบดีลงนาม แจ้ง กพว.