ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ผลงานวิจัยชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2554 
 • การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับนักศึกษาในรายวิชา กค301
 • การศึกษาปัญหาและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา ดป 434 ดินป่าไม้
 • การเปรียบเทียบการให้ความสนใจในการเรียนระหว่างนักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายในรายวิชา ดป 436 ดินเขตร้อน
 • แนวทางในการสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนในรายวิชา ดป 422
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเรียนสายของนักศึกษา ในรายวิชา พร 440
 • ความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนของนักศึกษาวิชา พร 451
 • พฤติกรรมการสืบค้นความรู้พื้นฐานจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาพืชอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทปฏิบัติการวิชาการจัดตกแต่งดอกไม้
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  โดยใช้บันทึกการเรียนรู้ท้ายบทเรียน
 • รูปแบบของสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาหลักการสื่อสารการเกษตร
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดเรียน รายวิชา กฎ 470
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจเรียนของนักศึกษา
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี  ในรายวิชา พง 200
 • แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา ดป 535
 • วิธีการสอนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงและใช้ตัวอย่างแบบฝึกหัด
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 สาขาพืชไร่
 • พัฒนาการด้านศักยภาพการถ่ายภาพของนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนวิชา  การถ่ายภาพ
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 • การพัฒนาการเขียนตอบคำถามแบบอัตนัยของนักศึกษา