ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- มูลนิธิกล้วยไม้ไทยเปิดตัวหนังสือ "ชีวิตงามกล้วยไม้ไทย(Beautiful Life and Thai Orchids) วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559ณ ลานกล้วยไม้ เรือนไทยพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย กล่าวต้อนรับและขอบคุณและมอบหนังสือแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดทำหนังสือ ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ...อ่านต่อ
- ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นประธานเปิดประกวดวาดภาพ หัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6 " กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เมื่อวันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานกลวยไมไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เขียนข่าว น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา...อ่านต่อ
- ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ แก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ชั้น 15 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
- ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 5/ 2558 โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ดร.อมรพันธ์ุ นิมานันท์ คุณราชันย์ วีระพันธุ์ และดร.องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการกิตติมศักดิ์เข้าร่วมประชุมในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิกล้วยไม้ไทยได้มอบภาพวาดที่ได้รับรางวัลในการประกาดวาดภาพแก่ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ซึ่งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- โครงการประกวดวาดภาพ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6"   ลงเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- ใบสมัคร/ส่ง เข้าร่วมการประกวดภาพวาด "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่6"   ลงเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 42 ครั้ง

- โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตงาม กล้วยไม้ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอิงอาศัยแนวอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย   ลงเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 37 ครั้ง

- แบบตอบรับร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวติงาม กล้วยไม้ไทย"    ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 10:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง

- แฟ้มภาพวาดกล้วยไม้ไทย โดย มูลนิธิกล้วยไม้ไทย   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 35 ครั้ง

- โครงการประกวดวาดภาพ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6"   ลงเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- ใบสมัคร/ส่ง เข้าร่วมการประกวดภาพวาด "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่6"   ลงเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 42 ครั้ง

- โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตงาม กล้วยไม้ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอิงอาศัยแนวอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย   ลงเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 37 ครั้ง

- แบบตอบรับร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวติงาม กล้วยไม้ไทย"    ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 10:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง

- มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จัดทำโครงการพิมพ์หนังสือ "ชีวิตงาม กล้วยไม้ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทั้งสามพระองค์ ได้ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย เมื่อ พุทธศักราช 2535 รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมเผยแพร่เกียรติคุณผู้ทรงคุณค่าต่อสังคม ซึ่งมีชีวิตงดงามทั้งกายใจ และจรรยาความประพฤติ จารึกไว้ให้ทุกชนชั้นได้ศึกษาเรียนรู้ โดยอิงอาศัยแนวอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- แฟ้มภาพวาดกล้วยไม้ไทย โดย มูลนิธิกล้วยไม้ไทย   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 35 ครั้ง