ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
การจดทะเบียนมูลนิธิกล้วยไม้ไทย

มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.21/2542 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ได้รับการจดทะเบียนจากจังหวัดเชียงใหม่ใบอนุญาตเลขที่ ชม.56 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541 ให้ใช้ภาษาไทยว่า “มูลนิธิกล้วยไม้ไทย” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Foundation Of Native Thai Orchid” และได้รับการจดทะเบียน เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2545 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 มูลนิธิกล้วยไม้ไทยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 937,348.30 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)