ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิกล้วยไม้ไทย

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติทั่วประเทศ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ จิตสำนึกและโลกทัศน์กว้างไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณาประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรม และประสานงาน ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด