ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร จัดกิจกรรม "โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)" เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง PT212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) โดยมีอาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์ ประธานหลักสูตร ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเรียน การสอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร" ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ "ปฏิบัติบัติการสกัดน้ำมันจากสมุนไพiระบบสกัดเย็นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร" โดย อาจารย์ ดร....อ่านต่อ
- วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรและเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้อง PT212 อาคารเพิ่มพูล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจจำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้...อ่านต่อ
- หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาสมุนไพร (สหวิทยาการ) จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย อ.ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และ อ.ภก.ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ห้อง PT 209 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การใช้เครื่อง centrifuge
- การใช้เครื่อง ultrasonic bath
- แนะนำการใช้เครื่อง Spectrophotometer
- วิธีการใช้ตู้อบลมร้อน

วีดิทัศน์ทั้งหมด