ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
Untitled Document
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  Bachelor of Science (Agriculture)
หลักสูตร 4 ปี
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :      การให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านสมุนไพร พัฒนาทักษะการวิจัย และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำผลงานวิจัยมาพัฒนาตลอดจนนำความรู้ ความสามารถในการสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการประกอบอาชีพ :      ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับสมุนไพร เช่น นักวิชาการเกษตรประจำสวนสมุนไพร การทำงานในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย โรงงานอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และการทำงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ การขาย การวิจัย การส่งเสริม และการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐาน เป็นต้น