ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชสวน),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture),National Chung Hsing University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. พืชสมุนไพร
2. สรีรวิทยาของไม้ผลา
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรชนบท),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ปริญญาตรี,มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวุฒิ : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช