ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร -- จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ พ.ศ. 2542
อดีต >>

สถานที่ตั้ง >> ห้องสมุดคณะฯ ตั้งอยู่ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด คือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ รวมรวมจากนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ทุกสาขาวิชา (ปี 2541 - 2546)
หนังสือ >> ได้รับหนังสือบริจาคจากคณาจารย์
วารสาร >> ได้รับวารสารจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมวิชาการการเกษตร
- มูลนิธิโครงการหลวง
- วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ
ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากคณะผลิตกรรมการเกษตร และบางส่วนจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจ้าหน้าที่ >>ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการในเบื้องต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 >> คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดสรรเงินรายได้ประจำปีเพื่อใช้ในการจัดซื้อหนังสือสำหรับให้บริการ ในห้องสมุด

ปีพ.ศ. 2547 >> ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนผ่านโครงการเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นห้องสมุดออนไลน์ (E - library) เป็นจำนวน 1,905,600 บาท
ปัจจุบัน >>
สถานที่ตั้ง >> อาจารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรผ่านระบบ "อิเลคโทรนิกส์" หรือ "อินเตอร์เน็ต" โดยผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถติดต่อสอบถาม/สืบค้น และขอรับบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรผ่านระบบ "ออนไลน์" ยกเว้น >> การรับและคืน หนังสือ วารสาร ฯลฯ ต้องดำเนินการ ณ ห้องสมุดคณะฯ เท่านั้น