ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ข้อมูลทั้วไป

เวลาทำการ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง
(ตึกดินและปุ๋ย) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขนาดพื้นที่รองรับบริการ ขนาดพื้นที่ของห้อง 18X10 เมตร จำนวนที่นั่งรองรับผู้เข้าใช้บริการได้ครั้งละ 30 ที่นั่ง  และ คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล จำนวน 10 เครื่อง

การบริการ  ภายในห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร  มี  2  บริการหลัก คือ
1. บริการ ยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วารสาร สื่อวีดิทัศน์ต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตร และความรู้ด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขภาพร่างกาย ความรู้ทั่วไป เป็นต้น
2. บริการสืบค้นข้อมูลทางระบบออนไลน์ (Internet) เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการสืบค้นข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.library.mju.ac.th) และการสืบค้นหาข้อมูล ความรู้ ข่าวสารทั่วไป

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด
1. วารสาร วารสารทั่วไป จำนวน 6 ฉบับ วารสารทางวิชาการ จำนวน 19 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ฉบับ
2. หนังสือ หนังสือภาษาไทย จำนวน 9,065 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1,151 เล่ม สื่อโสต จำนวน   159 แผ่น  


จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร
ที่ได้รับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและบันทึกลงฐานข้อมูลสำนักหอสมุด(ถึง31ม.ค. 2556)


คำอธิบาย collection

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สื่อโสต

รายงานประจำปี ภาษาอังกฤษ

3

รายงานประจำปี ภาษาไทย

34

รายงานประจำปี ภาษาไทย (ภาคเหนือ)

1

หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ

910

หนังสือทั่วไปอังกฤษ (ภาคเหนือ)

4

หนังสือทั่วไปภาษาไทย

6,909

หนังสือทั่วไปภาษาไทย (ภาคเหนือ)

65

CD-ROM with Book

158

DVD-ROM with Book

1

นวนิยายภาษาอังกฤษ

1

นวนิยายไทย

240

Government Pub.-English

130

สิ่งพิมพ์รัฐบาลไทย

414

สิ่งพิมพ์รัฐบาลไทย (ภาคเหนือ)

11

สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ไทย)

85

Reference-English

75

รายงานการวิจัย ภาษาอังกฤษ

4

รายงานการวิจัย ภาษาอังกฤษ(ภาคเหนือ)

1

รายงานการวิจัย ภาษาไทย

136

รายงานการวิจัย ภาษาไทย (ภาคเหนือ)

7

Reference-Thai

608

หนังสืออ้างอิงภาคเหนือ(ไทย)

9

Sfc book english

6

ห้องสมุดภาควิชาดินและปุ๋ย

16

ปัญหาพิเศษ

4

Thesis-English

15

วิทยานิพนธ์ภาคเหนือ(อังกฤษ)

1

Thesis-Thai

302

วิทยานิพนธ์ภาคเหนือ(ไทย)

224

University Cat.-English

1

รวม

9065

1151

159