ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บุคลากรห้องสมุด

ผู้ดูแลงานห้องสมุด
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศีตะโกเศศ องคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2.  นายธนากร พิทยากรศิลป์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
1.  นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ