ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

แผนที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร

 

1. ประตูหลักทางเข้า - ออกมหาวิทยาลัย
16. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
31. สำนักงานอธิการบดี
2. หอเกียรติยศ
17. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม นานาชาติ
32. อาคารหอพักนักศึกษา
3. อาคารเรียนรวม สุวรรณวาจกกสิกิจ
18. โรงซ่อมเครื่องจักร คณะวิศวกรรมฯ
33. ศูนย์อาหารเทิดกสิกร
4. อาคารเรียนรวม
19. อาคารเทคโนโลยีทางอาหาร
34. อาคารพักข้าราชการ
5. อาคารศูนย์กล้วยไม้
และไม้ดอก ไม้ประดับ
20. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
35. อาคารเรือนธรรม
6. อาคารพืชสวนประดับ
21. อาคารประมง
36. สระเกษตรสนาน
7. อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
22. สนามอินทนิล
37. สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
8. อาคารประเสริฐ ณ นคร
23. บ้านพักข้าราชการ
38. แปลงพืชผัก
9. อาคารภูมิทัศน์
24. อาคารพืชไร่
39. อาคารประทีปเสน
10. คณะวิทยาศาสตร์
25. หอประชุมชูติวัตร
40. อาคารวุฒากาศ
11. หอสมุด
26. โดมอุทยานเกษตร บุญศรี วังซ้าย
41. ลานกิจกรรมนานาชาติแม่โจ้
12. คณะธุรกิจการเกษตร
27. กองกิจการนักศึกษา
42. อาคารปฏิบัติการรวมทางพืช
13. ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
28. อนุสาวรีย์พระช่วงฯ
43. สระเก็บน้ำประปา
14. คณะผลิตกรรมการเกษตร
29. อาคารช่วงเกษตรศิลป

15. อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรม ทางดินและปุ๋ยชั้นสูง
ที่ตั้งห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร

30. โดมแผ่พืชน์