ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- วันที่ 16 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เรียนเชิญท่านคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ ร่วมสัมภาษณ์การจัดรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน ในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ F.M. 95.5 เมกะเฮิรทซ์...อ่านต่อ
- วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และงานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ , และ plant factory โรงเรีอนสตรอเบอรี่ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เรียนเชิญท่าน อ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่และเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมสัมภาษณ์ในการจัดรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เกี่ยวกับหัวข้อ"ป่าไม้กับไฟป่า" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยประจำเดือนตุลาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:42 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนกันยายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 47 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยประจำเดือนตุลาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:42 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนกันยายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 47 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 68 ครั้ง

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง