ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร(10 หลักสูตร) ให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 543 คน ณ ฐานเรียนรู้ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 ฐาน คือฐานเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ...ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง...ฐานเรียนรู...อ่านต่อ
- วันที่ 9 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี และคณะทำงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี เข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการประจําปี 2563 เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และใช้เป็นยาฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้(อพ.สธ.-มจ.) เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย เดือนกรกฎาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 16:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 12:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 10:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 62 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนเมษายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 10:33 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย เดือนกรกฎาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 16:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 12:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 10:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 62 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนเมษายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 10:33 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 647 ครั้ง

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 302 ครั้ง