ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรจัดประชุม เพื่อเตรียมการขอยื่นประเมินคุณภาพวารสารที่เข้าเกณฑ์ TCI ในปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานดำเนินการประชุม...อ่านต่อ
- วันที่ 8 มกราคม 2564 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการและผู้บริหารของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่...อ่านต่อ
- วันที่ 7 มกราคม 2564 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่...อ่านต่อ
- วันที่ 5 มกราคม 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและปฎิบัติงานการบริการวิชาการและวิจัย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการประชุม...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยประจำเดือนตุลาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:42 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนกันยายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยประจำเดือนตุลาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:42 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนกันยายน 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัยเดือนสิงหาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 676 ครั้ง

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 365 ครั้ง