ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

อาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานคุณวุฒิ : 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-การเงินการบัญชี),วิทยาลัยครูเชียงใหม่
คุณวุฒิ : 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา),มหาวิทยาลัยพายัพ
คุณวุฒิ : 1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่