ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้งและติดต่อ

     งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
     คณะผลิตกรรมการเกษตร
     เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
     อำเภอสันทราย
     จังหวัดเชียงใหม่ 50290
     โทรศัพท์ 0-5387-3618 , 0-5387-3619