ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ประวัติความเป็นมา
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร

     งานบริการวิชาการและวิจัย เป็นหน่วยงานย่อยภายในของสำนักงานคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางด้านบริการวิชาการ และงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิจัย ดังนี้

* ภารกิจงานด้านบริการวิชาการ
     1. ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
     2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับ ชุมชน สังคม
     3. พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการด้านการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานภายนอก
     4. ประสานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


* ภารกิจงานด้านการวิจัย
     1. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตรเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สร้างโจทย์วิจัยครอบคลุมทุกด้าน โดยจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
     3. สนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์ผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ