ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ และงานบริการการศึกษา ได้จัดซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 42 เมื่อ วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาลิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด