ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมด้วยบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมติดตั้งถังกำจัดขยะเปียกเพิ่มจำนวน 2 จุด เพื่อกำจัดขยะเปียกที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานคณบดีให้เป็นปุ๋ยกลับสู่ดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023 กิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566...อ่านต่อ
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินเดียเข้าศึกษาดูงานคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลิตพืชสมุนไพร โดย อาจารย์ ดร.วารินต์ สุทนต์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เป็นตัวแทนภาควิชาการด้านการเกษตรและป่าไม้ ในการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับรูปแบบป่าในเมือง โดยมี ดร.อำพล กิตติอำพล องคมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันว...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 5 กันยายน เวลา 17:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 30 กรกฎาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 29 เดือนมิถุนายน 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 กรกฏาคม เวลา 16:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 28 พฤษภาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 17:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 50 ครั้ง

- คู่มือ 1 ความหมายของพัสดุ   ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง