ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี, ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด, ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก, ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา, อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว และ อ.ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” ณ บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “นิเวศวิทยาป่าไม้ พื้นที่ป่าดอยสุเทพ-ปุย” และเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่าเบื้องต้น จากนั้นได้เข้าศึกษาและทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ...อ่านต่อ
- งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการ AP Model มีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) “การผลิตลำไยคุณภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ 2) “การผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” พร้อมสาธิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ และนักศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ จันทร์แก้ว เปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) “ความทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ ลักษณะ ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 95 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง