ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด และอาจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ภายใต้ โครงการการพัฒนา Lanna Grain Hub เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวสะ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : ภาพ/เลขานุการคณบดีฯ...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดจัดประชุมการจัดทำ OBE และ PLO หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ กันทะรส อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย PT...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 84 พรรษา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม   ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 10:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 6 ครั้ง- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 20:55 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 14:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 46 ครั้ง