ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 โดยอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน กล่าวเปิดพิธีโดย รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจากหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ เปผินวิทยาการบรรยายและสาธิต โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี และนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มีสารสำคัญสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “กัญชง กัญชา โอกาสและความเสี่ยง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่หลังการปลดล็อก” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกการปลูกกัญชง กัญชา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มเก...อ่านต่อ
- ประมวลภาพ....พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ (โดม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ (โดม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ที่ได้รับโล่เศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 45 ท่าน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตรา...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 16 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง