ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

Untitled Document
สาขาวิชาพืชสวนประดับ

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :

     การผลิตพืชสวนประดับ เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเน้นถึงการใช้วิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตให้ได้คุณภาพ เพิ่มผลผลิตการผลิตนอกฤดูการ ทั้งไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และไม้ดอกไม้ประดับในแปลง ศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา ศึกษาการจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตกแต่งสวนและอาคารบ้านเรือน การผสมพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสาขาพืชสวนประดับแยกออกเป็น 5 หมวดวิชา คือ 1.หมวดวิชาไม้ดอก 2.หมวดวิชาไม้ประดับ 3.หมวดวิชากล้วยไม้ 4.หมวดวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 5.หมวดวิชาการตกแต่ง

แนวทางการประกอบอาชีพ :

     สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัทรับออกแบบจัดสวน บริษัทเคมีพันทางการเกษตร สนามกอล์ฟและอื่นๆ และยังสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ทำการจัดการไม้ตัดดอก ไม้กระถาง ไม้ประดับ และรับออกแบบจัดสวน

แนวทางการศึกษาต่อ :

     ศึกษาต่อได้หลากหลาย เช่น ส่งเสริม ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน สรีรวิทยา ปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร