ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

Untitled Document
สาขาวิชาไม้ผล

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :

     การผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ทั้งไม้ผลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น และไม้ผลเขตหนาว เช่น องุ่น กีวีฟรุต สตอเบอรี่ โดยเน้นการใช้วิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตทั้งในและนอกฤดูกาล ศึกษาถึงวิธีการขยายพันธุ์ไม้ผล โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ วิธีการปลูก การดูแลรักษาที่ถูกต้อง และการสร้างสวนใหม่ และปรับปรุงสวนผลไม้ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย

แนวทางการประกอบอาชีพ :

     สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับราชการในหน้าที่นักวิจัย นักส่งเสริม นักพัฒนาอาชีพ นักพัฒนาชุมชน นักประชาสงเคราะห์ หรือเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของเอกชนสามารถทำงานด้านต่าง ๆ เช่นการเป็นผู้จัดการสวนผลไม้ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นหัวหน้าพนักงานเกษตรในโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากชั้นเรียน และจากไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว

แนวทางการศึกษาต่อ :

     ศึกษาต่อได้หลากหลาย เช่น ส่งเสริม ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน สรีรวิทยา ปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร