ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

Untitled Document
สาขาวิชาพืชผัก

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ:

     การผลิตพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งผักเมืองร้อน เมืองหนาวตระกูลต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและการผลิตเห็ด โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติดูแลรักษาพืชในแปลงผลิต เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีทางการผลิตพืช การส่งเสริมการเกษตรและสาขาอื่นๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ:

     สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในหน้าที่นักส่งเสริม นักวิจัย  ครู อาจารย์ นักพัฒนาอาชีพ นักประชาสงเคราะห์และอื่นๆ  นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานเป็นนักวิจัยและนักส่งเสริมของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตผักชนิดต่างๆ และการผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนตัว