ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร สาขาวิชาไม้ผล
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture), University of Hawaii
2. Master of Science (Postharvest Physiology) , Oregon State University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ : 1. ไม้ผลเขตร้อน
2. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอกเขตร้อน
3. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลเศรษฐกิจ
4. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การขยายพันธุ์ไม้ผล
2. การผลิตลำไยนอกฤดู
3. สรีรวิทยาการออกดอกของไม้ผลคุณวุฒิ : 1. Doktor der Agrarwissenschaften (Agricultural), The University of Hohenheim
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. Carbohydrate analysis
2. Hormones analysis
3. RIA (Radioimmuno assay)
4. ขยายพันธุ์พืช
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การขยายพันธ์พืช (Plant Propagation)
2. สรีรวิทยาการออกดอกของไม้ผล (Physiology of flowering in fruit crops)
3. ธาตุอาหารพืช และการจัดการสวนไม้ผล (Plant Nutrition and Orchard management)
4. สรีรวิทยาความเครียดของพืช (Plant Stress Physiology)
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy in Agricultural Science (Science of Biological Resources), Gifu University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant genetics and breeding)
2. ชีวโมเลกุลทางพืช (Plant molecular biology)
3. เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (Plant biotechnology)
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture),National Chung Hsing University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั
ความเชี่ยวชาญ : 1. เทคนิคการผลิตองุ่น และกีวีฟรุต แบบประณีตเพื่อคุณภาพ (Intensive technology to produce grapes and kiwifruits)
2. เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบต่างๆ และเทคนิคการผลิตกล้าไม้ผล (Propagation and seedling product technology)>