ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร สาขาวิชาพืชสวนประดับ
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Science in Agriculture (Horticulture),National University Corporation Ehime University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : 1. การช่วยชีวิตลูกผสม
2. การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
4. การย้ายยีนในไม้ดอก
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture),National University Corporation Ehime University
2. Master of Science (Agriculture),Kagawa University
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
3. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Plant Soil and Environmental Sciences),The University of Warwick
2. Master of Science (Horticulture),University of Reading
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา-หลักสูตรพิสิฐวิธาน),มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ : 1. ระยะการเติบโตของพืช (Juvenility in plants)
2. การควบคุมการออกดอกระดับยีน (Molecular genetics of flowering time)
3. สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการออกดอกของพืช (Environmental Effects of flowering)
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Agriculture Science),National Chiayi University
2. Master of Science (Horticultural Science),National Chiayi University
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)
2. การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ (Orchid propagation)
3. การปลูกเลี้ยงไม้ดอก ไม้ประดับ (Ornamental Horticulture production)
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Bioresource Production Science (Horticulture)),Ehime University
2. Master of Science in Agriculture (Bioresource Production Science (Agriculture)),Kagawa University
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ),มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คุณวุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป),สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
คุณวุฒิ : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย),ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่ริม
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย),ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันทราย
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาตอนปลาย),ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันทราย