ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
Untitled Document
หลักสูตร พืชสวน
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  Bachelor of Science (Agriculture)
หลักสูตร 4 ปี
จุดเด่นของหลักสูตร
 

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะการวิจัยในสาขาพืชสวน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาระบบเกษตรของไทยสู่ความเป็นสากล

งานวิจัย/นวัตกรรมเด่น
 

     การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธ์ผักเช่น พริก มะเขือ สลัด กระเจี๊ยบ การปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ปทุมมา หงส์เหิร กล้วยไม้ การตรวจสอบดีเอ็นเอในพืช การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล เช่น ลำไย น้อยหน่าและชาน้ำมัน

     แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 สาขาได้แก่ 1.สาขาพืชสวนประดับ  2.สาขาพืชผัก  3.วิชาไม้ผล