ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร สาขาวิชาพืชผัก
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Plant Biology),University of California Davis
2. Master of Science (Plant Biology),University of California Davis
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤษศาสตร์),มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ : 1. ธาตุอาหารพืช (Plant nutrition)
2. พันธุกรรมพืช (Plant genetic)
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Plant Genetics),National University Corporation Ehime University
2. Master of Science (Agriculture),Kagawa University
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ : 1. พันธุศาสตร์ (Plant genetic)
2. การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant breeding)
3. ระบบการปลูกพืช (Cropping system)
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชผัก),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐานและการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก (Conventional plant breeding and Molecular marker assisted selection)
2. พันธุศาสตร์ (Genetics)
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก (Vegetable seed production)
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชผัก),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การผลิตผัก (Vegetable production)
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก (Vegetable seed production)
3. การแสดงเพศดอกของแตงกวา (Sex expression in cucumber)
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชผัก),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์ผัก
2. การผลิตผัก
3. การผลิตผักในมุ้งตาข่าย
4. การผลิตผักและเห็ดเศรษฐกิจ
5. การผลิตผักอินทรีย์
6. การผลิตพืชผักเฉพาะอย่าง
7. การผลิตพืชผักประเภทหัว
8. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก


คุณวุฒิ : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้