ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บุคลากรหลักสูตร พืชสวน
คุณวุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป),สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่
คุณวุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป),สถาบันราชภัฏเชียงใหม่