ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บุคลากรหลักสูตร พืชสวน
คุณวุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป),สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่